D3

Data Driven Document, una llibreria en JavaScript per fer visualitzacions de dades amb independència del tipus de gràfic, mapa o interactiu en què vulguem l’output. Hi ha una galeria d’exemples. En certs aspectes, similar a miso.